Organització

Organització de l’equip de monitors

L’equip de monitors està format actualment per 26 monis en actiu i uns quants alliberats i alliberades que ens organitzem en comissions perquè tot allò que portem a terme durant el curs funcioni correctament i d’una manera ordenada. A més a més, com en tota entitat tenim un equip directiu (responsables, tresorerxs i secretarixs que s’encarreguen d’unes tasques en concret.

L’equip directiu: Càrrecs

Els i/o les responsables, com el seu nom indica, són els màxims responsables de l’entitat. Són les persones que han de vetllar pel bon funcionament de l’entitat en totes les seves vessants (pedagògica, administrativa, burocràtica…) i els responsables de la bona coordinació de l’equip de monitors i del bon funcionament de les reunions i de totes les comissions de l’entitat. A més a més, són les encarregades de fer que es compleixin tots els acords presos per l’assemblea i de representar l’entitat en les reunions amb altres entitats o institucions. Tenen una visió global de l’entitat i procuren que l’equip de monis estigui cohesionat i motivat.

Els i les secretaries són els encarregats d’elaborar tots els documents administratius i burocràtics de l’entitat, ja siguin de caràcter intern o extern a l’esplai. Alguns d’aquests documents són: actes de les reunions, projecte i memòria de curs, instàncies… A més, prenen acta de les reunions i gestionen el correu electrònic de l’esplai.

Els i les tresoreres són els encarregats de gestionar tota l’activitat econòmica de l’esplai, així com d’elaborar el pressupost i el balanç de l’entitat perquè l’aprovi l’assemblea.

Comissions i grups de treball

A fi d’agilitzar el treball de l’entitat i de distribuir les feines més equitativament entre tot l’equip de monitors, a l’esplai existeixen comissions o grups de treball. Podem diferenciar-ne de dos tipus, segons la seva durada en el curs: puntuals i esporàdiques, o bé, fixes i continues.

Puntuals i esporàdiques

S’encarrega de demanar instància a l’ajuntament per a poder posar una parada a la Rambla per a la venta de roses, la revista de l’esplai i altres coses fetes per als infants. S’encarrega de demanar les roses i d’informar a tots els grups de que facin quelcom per a la paradeta. Procura portar l’organització del dia en concret i vetllar pel seu bon funcionament.
Organitzen i ideen el centre d’interès de la sortida conjunta. Una sortida que es fa pels voltants de Nadals a la qual hi anem tot l’esplai. Són també els responsables de coordinar que tot vagi a l’hora prevista en l’organització.
Organitzen i ideen el centre d’interès del dia que celebrem els dies propers a la castanyada. També posen un horari, i ideen els jocs que es faran aquell dia. També són els encarregats de mirar que tot vagi correctament seguint l’horari organitzat.
Organitzen el funcionament de l’últim dia, el que es farà (idear els jocs) i on es farà, així com dur el seguiment de l’horari establert en la organització d’aquell dia.
Al igual que la comissió del últim dia, serveix per organitzar el funcionament del primer dia d’esplai; com apareixeran els monitors de cada grup, quin centre d’interès tindrà i com serà l’horari.
Aquesta és una comissió molt nova també, la qual es va crear conjuntament amb el dia twister. Aquest dia consisteix en que cada grup d’edat té un nou grup de monitors durant un dia sencer. Aquesta comissió el que fa, és fer el sorteig de monitors per formar els grups d’aquest dia, fer la presentació i dur a terme l’horari.
Aquesta comissió serveix per a la coordinació dintre del sector (Penedès-Garraf) del dia que celebrem els DDII. S’ocupa de gestionar l’organització i portar l’horari de tot el dia.
De durada temporal, s’encarrega de replantejar el model de colònies per tal d’integrar el nou grup d’edat (Xiuladors), i de revisar la lògica del model d’activitats d’estiu que desenvolupa cada grup a la pràctica.
Comissió temporal, creada davant la necessitat de formular una normativa d’organització i funcionament del centre d’esplai i l’ermita, davant la freqüència de cessions del local a altres esplais, caus i entitats diverses.

Fixes i contínues

Prepara i fa el manteniment de les farmacioles de cada grup de l’esplai per tal que mai ens falti de res en cas d’accident. Acostumen a formar part, totes aquelles persones que exerceixen el mateix càrrec en el grup d’edat.
És la comissió que busca i encarrega les cases de colònies, sortides conjuntes, el transport, etc. A més a més, també s’encarrega de fer les circulars informant de les sortides, per als familiars i/o tutors dels infants.
S’encarrega de preparar i editar la revista de l’esplai, però això no vol dir que ningú més hi pugui participar; ja que la revista, com l’esplai, la fem tots els i les que formem part d’aquesta gran família (pares, mares, nens, nenes, monitors, monitores…).
S’encarrega de donar a conèixer les activitats del centre i de gestionar la fabricació i la posterior distribució de tots aquells productes que vagin relacionats amb la imatge coorporativa de l’esplai (samarretes, dessuadores, fulards, motxilles…).
Encarregada del subministrament de tot el material (principalment fungible) necessari per a dur a terme les nostre activitats, és a dir, va a comprar aquell material necessari per a tot l’esplai.
Comissió encarregada de les relacions amb el sector geogràfic (Penedès -Garraf) de l’associació d’esplais a la qual pertanyem: Esplac (Esplais Catalans).
Aquesta comissió es diferencia de les altres pel pes que té dins de l’esplai, ja que es tracta d’una peça fonamental del nostre funcionament, que marca els objectius pedagògics de curs i que dóna suport, recursos i eines als diferents grups d’edat en la seva tasca educativa. És responsable de la preparació de la Sortida Pedagògica, un cap de setmana on els i les monis ens formem i tractem temes d’interès per a la tasca educativa amb els infants o sobre l’organització i futur de l’esplai.
És la comissió encarregada de fer el manteniment de tot el material que fem servir quan marxem de ruta i campaments.
S’encarrega d’actualitzar i fer el manteniment de la web oficial de l’esplai, on es publiquen les dates d’inscripcions de curs i d’activitats d’estiu, es pengen els documents necessaris per a les famílis i altra informació per tal que es vegi la nostra tasca educativa a l’exterior.
És la comissió encarregada de liderar el projecte de reforma de l’ermita, buscar fórmules de finançament, donar a conèixer el projecte i gestionar les relacions amb l’Ajuntament i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. En el moment del projecte en què ens trobem s’encarrega de gestionar la quota d’Amics i Amigues de l’Esplai, que serveix per pagar el lloguer de l’Ermita.
S’encarrega de coordinar les famílies (pares, mares, tutors, etc.) que vulguin col·laborar a l’esplai i formar-ne part d’una manera més directe. També busca estratègies per a que hi hagi una millor participació de les famílies en el dia a dia de l’esplai.
Aquesta comissió va néixer al 2011. Degut a que ja tenim un nou local, vam crear aquesta comissió per a organitzar material de caire funcional per a l’espai del que disposem (com pot ser fer la compra d’una escala, armaris, etc.). Aquesta comissió mira el que li faria falta a l’Ermita i mira els recursos per a poder-ho aconseguir. A més, s’encarrega de la gestió dels residus que generem al nostre esplai i la bona distribució i el bon estat de les disfresses que usem en les presentacions

Assemblees i Reunions

L’organització i coordinació de tot l’equip de monitors, es realitza mitjançant reunions quinzenals. Aquestes reunions consisteixen en la presa de decisions de l’assemblea de diferents aspectes i accions que hagi de fer l’esplai i l’equip de monitors/es. Es parlen, debaten i creen diferents temes que tinguin relació amb l’entitat.

Per al bon funcionament de la reunió general, l’equip de monis ens hem format en els bons hàbits assemblearis en diverses ocasions, a més, hem adoptat certes figures i bones pràctiques per al bon funcionament de l’assemblea. Per exemple, les responsables són les que s’encarreguen de planejar l’ordre del dia, el comparteixen amb tots i totes uns dies abans de la reunió i estableixen un temps aproximat per a cada un dels punts. Un altre exemple, és la figura de la moderadora, és a dir, aquella persona que s’encarrega de portar els torns de paraula per què totes i tots ens escoltem i parlem de manera ordenada.

Paral·lelament, cada setmana es fan reunions de grup, on s’organitzen i gestionen els dissabtes, les sortides de grup i totes les decisions que involucren el grup d’edat en qüestió. A més, moltes vegades es fan consultes a nivell de grup per tal d’agilitzar els debats de l’assemblea general.

A la vegada, es reuneixen els i les membres de les diferents comissions i també els càrrecs, on les decisions que es prenen es porten a l’assemblea com a proposta i on s’acaba decidint tirar endavant les accions plantejades.

Organització