Amics i amigues de l’esplai

El projecte d’amics i amigues de l’esplai va néixer per a fer front a les despeses econòmiques per aconseguir autogestionar un espai propi, l’ermita de Sant Joan.

En què consisteix el projecte de l’ermita?

L’esplai Drac Màgic desenvolupa les seves activitats a l’ermita del parc de la Quadra d’Enveja s/n de Vilanova i la Geltrú des de mitjans del curs 2010-2011. Fins aleshores les activitats dels dissabtes d’esplai es feien als espais del centre cívic de Sant Joan.

Resumint-ho, el projecte de l’ermita és un pacte a tres bandes entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i el Centre d’Esplai Drac Màgic. L’Ajuntament cedeix l’ermita de Sant Joan a la Fundació amb l’objectiu que aquesta la restauri per tal de poder-hi fer activitats a l’interior, ja que estava mig en runes. L’única condició de l’Ajuntament va ser que fos l’Esplai Drac Màgic qui gaudeixi i gestioni el seu ús. Per a conèixer més a fons el procés del projecte podeu consultar l’apartat Projecte de l’Ermita.

Qui pot ser amic o amiga de l’esplai?

Per a ser amic o amiga de l’esplai l’únic que cal fer és fer-nos arribar la Butlleta d’amics i amigues de l’esplai, amb les dades necessàries i la signatura. Aquesta iniciativa de finançament es va iniciar quan l’esplai encara no tenia físicament el local, aleshores ser amic o amiga era una opció per a contribuir en el desenvolupament del projecte.

Actualment continua sent opcional per a totes les persones, excepte per totes les famílies que formen part activa i participativa de l’entitat. Aquestes han d’adherir-se i fer aquesta petita donació anual. Aquest canvi de perspectiva (de ser opcional a ser obligatori) va ser molt discutit en varies assemblees fins que l’equip de monis vam veure necessari disposar d’aquests recursos per a fer front a les despeses mensuals del nou local de l’entitat.

Per a què serveixen els diners de la quota d’amic/amiga?

L’aportació econòmica de tots els amics i amigues de l’esplai va dirigida a pagar el lloguer del local a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i a futures despeses de remodelació. D’altra banda, la participació amb aquesta fundació permetrà a d’altres esplais associats a Esplac l’opció de gaudir d’un local propi igual que el Drac Màgic.

Una contribució amb avantatges fiscals

Segons la Llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (Llei 49/2002, de 23 de desembre), l’aportació econòmica (donació) contempla les següents deduccions:

  • Persones Físiques: deducció del 25% de l’import del donatiu en la quota a pagar per l’IRPF, amb el límit previst en l’article 56 de la Llei 40/1998 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Persones Jurídiques: deducció de la quota íntegra per l’Impost de Societats del 35% de l’import de la donació. La base de la donació no podrà excedir del 10% de la base total imposable.